ตัวอย่างงาน

ตัวอย่างงาน

POWER PLANT

INSULATION PIPE SUPPORT

CHILLER PLANT

Gas Separation Plant

Recycle Plastic factory

Air Compressed plant

Feeding

ตัวอย่างงานออกแบบ

เสียง 2000 Hz

เสียง 250 Hz