การลดเสียงดังจากท่อระบายอากาศ Exhaust

air duct noise

การลดเสียงดังจากท่อระบายอากาศ Exhaust

เสียงที่ดังผ่านระบบท่อส่งลม มีแหล่งกำเนิดจากระบบปรับอากาศ อันได้แก่ ระบบ Air Handling Unit (AHU) และ Fan Coil Unit (FCU)  โดยแหล่งกำเนิดมาจากพัดลม ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ปฐมภูมิ และต่อเนื่องมายังท่อส่งลม ที่เป็นแหล่งกำเนิด ทุติยภูมิ  ปัญหาเสียงของ Flow ที่ผ่านมายังท่อส่งลม ต้องมีการแก้ปัญหาแบบองก์รวม เพื่อให้ระดับเสียงลดลงอย่างมีนัย และประหยัดค่าใช้จ่าย  ในทางปฏิบัติ ถ้า เป็นโครงการใหม่ เราสามารถเริ่มตั้งแต่ การวางระบบลดเสียงร่วมกับการวางระบบปรับอากาศ ควบคู่กันไป  หรือสามารถมองในแนวทางตั้งแต่ การวางแผนการออกแบบระบบโครงสร้าง ขนาดของห้อง ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อระดับเสียงของห้อง ได้อย่างชัดเจน  แต่การที่ผู้ใช้งานห้อง นั้นๆ ได้รับเสียงระบบกวนจากเสียงดังผ่าน ท่อลม ส่วนหนึ่งมาจากการวางระบบปรับอากาศ และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการจัดการวางแผนโครงสร้าง และผังห้องที่ไม่เหมาะสม

แนวทางในการลดเสียงที่ดังจากท่อส่งลม  ต้นกำเนิดเสียงมาจากพัดลม และมาจาก Flow ของลม ที่ผ่านเข้าไปยังท่อส่งลม และท่อส่งลมเกิดการสั่นสะเทือน และส่งผลต่อระดับเสียงที่ดังทะลุออกจากผนังท่อส่งลม และยังดังออกมาที่ปลายเปิดที่เป็นจุดส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศอีกด้วย   ในภาพของการออกแบบระบบปรับอากาศ เราสามารถคำนวณได้ในการวางแผนระบบท่อส่งลม  รวมถึงระบบลดแรงสั้นสะเทือน ด้วย Damping support ที่ตัวท่อส่งลม    เพื่อลดเสียงที่ส่งมายังปลายปล่อง  อีกแนวทางหนึ่งที่ราคาค่อนข้างแพง คือ การติดตั้ง ระบบ Duct Silencer ซึ่งเป็นแนวทางในการลดเสียงของ flow แต่นั้น เป็นการลดประสิทฺธิภาพของระบบ AHU และ/หรือ FCU เมื่อทำการติดตั้ง  อีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดเสียง Flow คือ การเลือกใช้ฉนวนบุซับเสียงภายในท่อส่งลมในส่วนที่มีเสียงดัง แต่ต้ตองมีระยะทางที่เหมาะสมในการติดตั้ง ไม่เช่นนั้น ก็อาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร