การแก้ปัญหาเสียงก้อง เสียงสะท้อนในห้อง

เสียงก้องในลายการผลิต

การแก้ปัญหาเสียงก้อง และเสียงสะท้อนในห้อง

กิจกรรม อันเกิดจากเครื่องจักร หลายประเภท ที่ตั้งอยู่ภายในโรงงาน หรือ อาคารเดียวกัน ทำให้สร้างเสียงที่อื้ออึง ไปทั่วโรงงาน โดยบางแห่งระดับเสียงมีความดังมากกว่า 85 dB หลายแห่งผู้ปฏิบัติงาน เกิดอากาศชิน และไม่รู้สึกว่าระดับเสียงที่ตนได้รับอยู่นั้นเป็นระดับเสียงที่ อันตรายต่อประสารทหู คุณภาพของอารมณ์ และจิตใจในการทำงาน  ระดับเสีงของเครื่องจักร เหล่านี้ แม้จะพยายามมีการปรับปรุง เพื่อลดระดับเสียงในพื้นที่ไปแล้วระดับหนึ่ง แต่ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีระดับเสียงอยู่ในช่วง 80 -85 dB(A)  ถ้าสูงกว่านั้น จะทำให้พนักงานที่ปฏิบัติ ต้องมีระยะเวลาในการทำงานที่สั้นลง  เพื่อพักประสาทหู และฟื้นสภาพอารมณ์ และความกดดันภายในพื้นที่เสียงดัง ได้

การศึกษาระดับเสียง ว่า พนักงาน แต่ละคนสามารถรับเสียงได้ใน หนึ่งวันเป็นระดับเท่าไร ใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า Noise dose meter ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จับระดับความดัง ที่ติดตัวไปกับผู้ทำงานในพื้นที่ กฎหมาย ได้มีการตรวจวัด และมองหาแนวทางในการลดเสียงอย่างเหมาะสม  การติดตั้งป้ายเตือน ระดับเสียงในพื้นที่เสียงดังมาก หรือการมีหวูดสัญญาณ  เตือน เพื่อเป้าหมายในการลดเสียงให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัย และไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติในระยะยาว  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานความปลอดภัยจะได้ออกมาตรการการทำงานอย่างเหมาะสมให้กับ โรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   หลายครั้งการลดเสียงด้วยวัสดุ ที่เป็น perforate sheet ที่ทำจากโลหะ และออกแบบขนาดของช่องเจาะที่มีขนาดเหมาะสมกับย่านความถี่ที่เกิดขึ้นในโรงงาน ทำให้สามารถลดเสียงก้อง อันเป็นผลจากการสะท้อนของเครื่องจักร หลายตัวภายในพื้นที่ทำงาน