case study3

 

กฏกระทรวง 

กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ เสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียง ที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยเวลาในการทำงานในแต่ละวัน

ประกาศระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ไฮบริด

ประกาศระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์

ประกาศระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ ปี ๒๕๔๐ เรื่องกำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป

ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ ปี ๒๕๕๓ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมเสียง และการสั่นสะเทือน

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดตำแหน่ง ระยะ และ วิธีการ ในการหันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟนของมาตรวัดระดับเสียง สำหรับการตรวจสอบเสียงของรถยนต์

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม-เรื่อง-วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน-ระดับเสียงเฉลี่ย-๒๔-ชั่วโมง ประจำปี ๒๕๕๓

 

การคำนวณเกี่ยวกับเสียง

การคำนวณระดับเสียงที่ได้รับประจำวัน (Daily Exposure) Excel spreadsheet

การคำนวณะระดับเสียงที่ได้รับประจำสัปดาห์ (Weekly Exposure) Excel spreadsheet

การคำนวณระดับการป้องกันเสียง (Hearing Protector) Excel spreadsheet

ตัวอย่างการลดเวลาการทำงานเพื่อลดระดับการป้องกันเสียง

 

การตรวจวัดเสียง

คู่มือวัดเสียงรบกวน  สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 

เทคนิคการตรวจวัดเสียงรบกวน  สำนักงาน อนามัย และสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการตรวจวัดเสียงในท่าอากาศยานในพื้นที่ชุมชน กรมควบคุมมลพิษ