บริการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง เช่น sound proof, enclosure

บริการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง เช่น sound proof, enclosure

บริการงานติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง พร้อมตรวจวัดผลงานการก่อน และหลังการติดตั้ง รวมทั้ง รายงานผลการคำนวณ Noise exposure ว่า มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติในพื้นที่หรือไม่  โดยอุปรณ์ลดเสียง ได้แก่

  • Acoustic Pipe Insulation
  • Acoustic Enclosure
  • Screen for machine
  • Sound Absorber in the wall panel and ceiling
  • Exhausted Silencer, Ventilation system for the machine room