บริการรับหาแหล่งกำเนิดเสียง และออกแบบระบบลดเสียง

บริการรับหาแหล่งกำเนิดเสียง และออกแบบระบบลดเสียง

โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการตรวจวัดระดับเสียง และทราบว่า ระดับเสียงในพื้นที่ส่วนใดในโรงงาน มีระดับเสียงดังเกินมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทฯ ผู้รับวัดระดับเสียงทำรายงานส่งให้ แต่กลับไม่มีมาตรการการลดเสียงที่ชัดเจน  โรงงานหลายแห่งประสบปัญหา ยังไม่สามารถลดได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ยังพบว่า วิธีการบิดเบือนจุดวัดเสียงเป็นแนวทางหนึ่งที่โรงงานนำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ผ่่านมาตรฐาน  ทั้งที่จริงๆ แล้วไม่ได้ทำการลดเสียงลงอย่างมีนัย

สิ่งที่ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตรวจวัดให้

  • รายงานผลการวัดเสียงในพื้นที่รวม
  • บอกภาพกว้างว่าควรมีการลดเสียง แต่ไม่ได้บอกแนวทางที่แท้จริง
  • ฝ่ายที่รับรู้ คือ ฝ่ายความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สามารถนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเสียงได้อย่างแท้จริง

บริษัท เอ็คโค่ เอฟโวลูชั่นส์ จำกัด มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม หลายประเภท ในการนำเสนอหาปัญหา และแหล่งกำเนิดเสียงที่แท้จริง รวมถึงนำเสนอแนวทางการลดเสียง ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม  ทำงานได้จริง รวมถึง เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน

  • หาแหล่งกำเนิดเสียง และวิเคราะห์สเปคตรัมเสียงให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดที่เป็นเสียงรบกวนในพื้นที่
  • นำเสนอ design concept ของการออกแบบระบบแก้ปัญหาเสียง
  • ชี้แนะ และร่วมประชุม กับฝ่าย operation, maintenance และ Safety เพื่อหาแนวทางร่วมในการลดเสียงอย่างแท้จริง
  • คำนวณระดับการรบกวนของเสียง