คำศัพท์อะครูติค (Glossary)

คำศัพท์อะครูติค (Glossary)

A

A-weighting

ค่าการปรับระดับเสียงที่วัดได้จากเครื่องวัด ให้ใกล้กับเสียงระดับเสียงที่หูได้ยิน กำหนดมาตรฐานโดย ANSI S 1.4, 1983 – 1995

Absorption coefficient

สัดส่วนของพลังงานเสียงที่ถูกดูดกลืนโดยผิวของตัวกลาง หรือวัสดุ ที่รับเสียง (sound field) ที่ตกกระทบบนผิว

Absorptive – Dissipative type silencer

การใช้ ฉนวน หรือตัวกลาง Acoustic Fill เพื่อลดเสียงในช่วงความถี่สูง

Acoustic fill

เป็นตัวกลาง หรือวัสดุ ประเภทใยแก้ว หรือใยหิน ที่มีความหนาแน่น หรือ ความหนาหลายๆ ค่า ที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนเสียงได้สูง

Air-borne Noise

เสียงรบกวนผ่านอากาศ คือ เสียงที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมนั้นแล้ว

Anechoic Rooms

ห้องที่มีผนังปิดกั้น และ มีคุณสมบัติในการดูดกลืนเสียงดีมาก จนไม่เกิดเสียงสะท้อนในห้อง
ป็นหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำหน้าที่ออกมาตรฐาน

Attenuation

คือ พลังงานที่สูญเสียไป เมื่อผ่านอุปกรณ์ลดเสียง โดยมีค่าเป็น 10 เท่าของค่าล็อก (logarithm) ของพลังงานที่ตกกระทบมา

Audible frequency range

ในการประเมินผลทางวิศวกรรม ความถี่ในช่วงที่มนุษย์สามารถได้ยินได้อยู่ในช่วง 30 – 10,000 Hz.

B

Background Noise level

ระดับเสียงพื้นฐาน ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่วัดเสียง นอกเหนือจากเสียงที่เข้าสังเกตการ หรือหยุดเสียงที่มีแหล่งกำเนิดอื่นๆ โดยแทนที่ด้วย LA90

Board Band Noise

ระดับเสียง flat เท่ากันหมดในช่วงความถี่กว้าง (ดูดค่า Narrow Band Noise)

C

Combination Absorptive/Dissipative Silencer

การใช้ทั้งปริมาตร และ กล่องที่มีวัสดุอะคูสติคที่ดูดซับเสียง เพื่อทำการลดเสียงในช่วง Board Band Noise

Combining decibel

การรวมกันของค่าล็อก (logarithm) ในรูปแบบของพลังงาน (ไม่ใช่การรวมกัน แบบพีชคณิต)

Critical speed

ความเร็วในการหมุนของระบบ ที่สัมพัทธ์ กับค่าเรโซเนนซ์ หรือความถี่ธรรมชาติของระบบ

D

Day/night sound Level (Ldn)
Decibel (dB)

เป็นค่าหนึ่งในสิบของหน่วย เบล (B) หรือ 1 เบล = 10 dB หน่วยเบล เป็นค่าล็อก (logarithm) ของสัดส่วนของค่าสองค่าที่เป็นสัดส่วน 10:1 และค่าสองค่าที่มีสัดส่วน เช่น ศักย์ ไฟฟ้า ความดันเสียง ความเข้มกระแสไฟฟ้า ความเร็ว และความหนาแน่นประจุ หรือเป็นค่ายกกำลัง 2 ของ สัดส่วนของพลังงาน

dB(A)

เป็นการวัดค่า A-weight ของเดซิเบล

Direct sound path

คือ เส้นทางการกระจายเสียง จากแหล่งกำเนิดไปยังผู้รับโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามกฎ inverse square law

Directivity

เป็นวิธีการวัดเสียงที่แตกต่างในสภาพ free field โดยมีแหล่งกำเนิดเสียงเพียง 1 แหล่ง และระยะทางเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่มุมในการวัดเสียง

Divergence

เป็นการลดระดับเสียง เมื่อมีระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น

Dynamic Insertion loss

การลดเสียง เมื่อติดตั้ง silencer ภายในสภาพการเดินเครื่องปกติ หรือคือ ระดับเสียงที่แตกต่างกันระหว่างเมื่อมี และ ไม่มี silencer

E

Equivalent Diameter

คือเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ หรือของ silencer (ทางเข้า silencer) ซึ่งพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ พื้นที่ในการไหลของ silencer

Excess Air Attenuation

การลดเสียงเนื่องจากการดูดกลืนของโมเลกุลในอากาศ และมีค่าเกินกว่าค่า inverse square law

F

Far Field (Free Field)

เป็นจุดหนึ่งในเส้นทางเดินของเสียง ที่กระจายเท่าๆ กันในทุกทิศทาง เป็นไปตามกฎ inverse square law และระดับความดันเสียง หรือ Sound Pressure level มีค่าลดลง 6 dB เมื่อระยะทางมีค่าเป็น 2 เท่า จากแหล่งกำเนิดเสียง

Frequency

รอบของการเปลี่ยนแปลงต่อวินาที มีหน่วยเป็น (cps) หรือ เฮิท์ซ (Hz)

Frequency Spectrum

คือค่าระดับความดังของเสียง Sound Pressure level เมื่อเทียบกับช่วงความถี่

Fundamental Frequency

ค่าความถี่ที่ต่ำที่สุด

H

Hard Room

ห้องที่ปกคลุมด้วยวัสดุที่มีค่าการดูดกลืนเสียงต่ำมาก ดังนั้น จึงมีค่าการสะท้อนสูงมา ก หรือไม่มีการดูดกลืนเสียงเลย เรียกว่า Reverberant Room

Harmonic Frequency

คือ

Hemisphere Divergency
Hert (Hz)

หน่วยของความถี่ หรือ รอบต่อวินาที

Insertion Loss (IL)
Inverse Square Laws

L

LA10

เป็นค่า Sound Pressure Level หรือเสียงที่วัดและหน่วงน้ำหนักแบบ A-weight โดยเวลากว่า 10% ที่วัดเสียง

LA 90

เป็นค่า Sound Pressure Level หรือเสียงที่วัดและหน่วงน้ำหนักแบบ A-weight โดยเวลากว่า 90% ที่วัดเสียง ซึ่งถูกนับเป็นค่าเสียงพื้นฐาน หรือ Background Noise

LAeq

เป็นระดับเสียงที่เทียบเท่ากับพลังงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่ทำการวัดเสียง

LA (max)

เป็นระดับเสียงที่ถ่วงน้ำหนัก A-weight ซึ่งเป็นระดับเสียงสูงสุด ในช่วงเวลาที่ทำการวัดเสียง

Loudness
Loudness Level

N

Near field
Noise

Noise is a term often used to refer to an unwanted sound. In science and engineering, noise is an undesirable component that obscures a wanted signal.

Noise Abatement

มีความหมายเหมือน Noise reduction

Noise Control

การลดเสียงก่อนที่มันจะดัง

Noise Criteria (NC)
Noise Reduction (NR)

O

Octave Band
One third Octave Band

P

Preferred frequency
Phon
Pure tone

R

Reactive-Type Silencer
Receiver
Resonance
Reverberant Sound

S

Self Noise
Short-term maintenance work
Soft Room
Sone
Sound

เป็นคลื่นกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือน ก็จะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่งผ่านตัวกล เช่น อากาศไปยังหู แต่เสียงสามารถเดินทางผ่านสสารในสถานะก๊าซ ของเหลว และของแข็งก็ได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้

Sound Absorption Coefficient (a)
Sound Power Level (Lw)
Sound Pressure Level (Lp)
Sound Transmission Loss (TL)
Speech Interference Level (SIL)
Spherical Divergence
Structure-borne Noise

This is the sound generated from a vibrating source or impact event. The acoustic energy created by these vibrations is transmitted into the structure of a building (e.g. floors, walls, pipe-work etc,) or into mechanical elements (e.g. metal frames, panel work, supports etc.) This energy travels through solid structures and is released as air-borne noise at different locations within the building or mechanical system.

T

Threshold Leve

W

Wave length