เป้าหมายการลดเสียง (noise criteria)

เป้าหมายการลดเสียง (noise criteria)

เป้าหมายในการลดเสียงขึ้นกับข้อกำหนดในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หลายๆ สถาบัน ได้ มีการกำหนดเป็น Best Practice เพื่อให้ระดับเสียงภายในห้องต่างๆ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  เช่น ใน หน่วยงาน ASHRAE ได้กำหนด ระดับเสียงในพื้นที่ต่างๆ ดังแสดงในภาพนี้